وبلاگ

تصاویر
آخرین وبلاگ

بیایید برخی از جدیدترین وبلاگ ها را بررسی کنیم

تصاویر وبلاگ

11

خرداد

کلان داده یا BigData چیست؟

Big Data مجموعه ای از داده ها است که حجم آن بسیار زیاد است، اما با گذشت زمان به طور تصاعدی در حال رشد است.